تاريخ : پنجشنبه هفدهم اسفند 1391 | 15:46 | نویسنده : MOHAMMAD AMIN BOHAYRANI

انسان

 

واقعا خلقت ما برای چه بوده؟

 

سوال؟

 

دلیل ان چه بوده؟

 

و چرا خلق شدیم؟

 

ایا خداوند بوجود ما نیاز داشت؟

 

ایا اجباری در کار بوده ؟

 

ایا دلیلی داشت؟

 

نه

 

امکان موجودیت ما یک لحظه است.

 

فقط یک لحظه و چرا ؟

 

کسی نمیداند؟

 

ایا کسی نمیداند؟

 

ایا فردی نیست که پاسخ دهد؟

 

نه

 

نیست و نخواهد بود مگر او!

 

او میتواند

 

او با امدنش پاسخ می دهد

 

او می اید و می گوید

 

شما خلقتی جز یک اراده نیستید

 

شما خلقت یک یگانه ی بی همتا هستید

 

شما یک تصمیم نیستید یک قانونید

 

وجود شما شرط است و ان شرط ....

 

 

 

اسلام است وبس.

 

 

 تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 22:37 | نویسنده : MOHAMMAD AMIN BOHAYRANI

من کیستم!


هرچه فکر میکنم ...


 تمام ذهنم


با این درگیره من کیستم؟


از کجا امده ام ؟


به کجا میروم ؟


نمیدام!


اسوه ی من کیست؟


رهبر این راه کیست؟


مسیر خوشبختی کجاست؟


ختم این ماجرا چیست؟


و چه خواهد شد؟


نمیدانم!


نمیدانم!

نمیدانم!


نمیدانم! اما من میدانم که...

.


.


.


.


.


.


من خودمم و خودم می مانمتاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 17:16 | نویسنده : MOHAMMAD AMIN BOHAYRANI

یازهرا(س)

یا حبیب الباکین

 

ایــن اشــکـــ ها بــــه پــای شــما آتـــشم زدنــد

شــکــر خـــدا بـــــرای شــــمــا آتـــشــم زدنــد

مـــن جبــــرئــــیـــل ســوخـــته بــــالــم نگاه کن

مــعـــراج چــــشم های شــــما آتـــشـــم زدنــد

ســرتا بــ ــه پــ ــا خــلــیـل گلـستان نشین شدن

هرجــ ــا که در عـ ـزای شــ مـ ــا آتــشــم زدنــ ــد

از آن طــرفـــ ــ ـ مــدیــ ــنه و هیــ ــزم، از ایـن طرف

بــا داغ کـــ ـــربلایـــ ــ ـ ـ شــمــا آتــشــم زدنــ ــد

بـــ ـــردند رویـــ ــ ـ نــیــ ــزه دلـــــم را و بعد از آن

یـــک عـــمـــر در هوایـــ ــ ـ شـــما آتــشــم زدند

گـفــتــم کــ ــجاســت خـانه خورشــ ــید شعله ور

گفتــنــد بوریــــ ــــای شما آتــــ ــشـ ـم زدنـــد

تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 16:33 | نویسنده : MOHAMMAD AMIN BOHAYRANI

تصاویر مذهبی مخصوص محرم  www.iranfars.ir


به نام خدا

واقعا زندگی به کجا ختم می شود ؟

به کجا؟

.

.

.

.

.

.


زندگی کردن چیست ؟

چگونه باید زندگی کرد؟

و  ان کیست که زندگی می کند؟

و مهر جویه جهان کیست که به دنبال حقیقت است؟

اری اوست.اری اوست همان ره رو این راه !

اوست دانای این راز و اوست زارع این راز .

تا توانی بجوی و بجوی که اوست که می داند

نهان و اشکار را !

او را بجوی و اورا طلب کن که تنها تو هستی و او.

بجوی که راهت پیدا و مسیرت اشکار.

زندگی را در غرق تامل باش که نیست فرصتی .

تامل .تامل.

تنها راه این است و بس!


به نام خدا

واقعا زندگی به کجا ختم می شود ؟

به کجا؟

.

.

.

.

.

.


زندگی کردن چیست ؟

چگونه باید زندگی کرد؟

و  ان کیست که زندگی می کند؟

و مهر جویه جهان کیست که به دنبال حقیقت است؟

اری اوست.اری اوست همان ره رو این راه !

اوست دانای این راز و اوست زارع این راز .

تا توانی بجوی و بجوی که اوست که می داند

نهان و اشکار را !

او را بجوی و اورا طلب کن که تنها تو هستی و او.

بجوی که راهت پیدا و مسیرت اشکار.

زندگی را در غرق تامل باش که نیست فرصتی .

تامل .تامل.

تنها راه این است و بس!

تصاویر مذهبی مخصوص محرم  www.iranfars.irتاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 16:10 | نویسنده : MOHAMMAD AMIN BOHAYRANI


خلقت این خلق چه بوده

خالق این خلق که بوده

خلقت این راه چه بوده

ره رو این راه که بوده

روضه ی این خاک چه بوده

زارع این راز که بوده

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد
<< بار الهی که داد وجود را>>
  • مطالب تبیانی
  • بک لینک